• SKORZYSTAJ Z WIEDZY I
  DOŚWIADCZENIA NASZYCH 
  SPECJALISTÓW

  Od 1992 roku jesteśmy na rynkach krajowych i zagranicznych.
 • SKORZYSTAJ Z WIEDZY I
  DOŚWIADCZENIA NASZYCH 
  SPECJALISTÓW

  Od 1992 roku jesteśmy na rynkach krajowych i zagranicznych.
Misją naszej Firmy jest Dystrybucja
Na czas, we właściwym miejscu, wszystko to co jest
potrzebne, w najlepszy możliwy sposób
- tak działamy.
Наша Мисcия - Дистрибьюция
Вовремя, там где надо, все что нужно,
самым лучшим способом
- именно так и мы работаем.
The Mission of our Company is Distribution
Just in time, at the right place, all what is needed,
in the best possibile way
- that's how we work.
 • _26 lat w Biznesie Międzynarodowym.

  Od 1992 regularnie zaopatrujemy sieci sprzedaży należące do naszych partnerów, realizując bezpośrednie dostawy na rynki docelowe tak z Polski jak i z pozostałych krajów EU. W procesie dystrybucji korzystamy również z lokalnych spółek zależnych. Historycznie działalność na rynkach międzynarodowych rozpoczęliśmy od sprzedaży na Litwie, w Rosji i Uzbekistanie - na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Z czasem rozszerzyliśmy sprzedaż na inne dawne republiki ZSRR i Mongolię. Kolejnym etapem rozwoju było rozpoczęcie sprzedaży w krajach Wspólnoty Europejskiej. Import z Ameryki Łacińskiej do Europy pozwolił rozszerzyć ofertę dla dotychczasowych partnerów w Azji Środkowej i na Kaukazie. Dalsze regiony ekspansji to Republika Południowej Afryki i USA. W Polsce realizujemy dostawy głównie do sieci marketów. Dystrybuujemy towary produkowane przez naszych partnerów zagranicznych. Na przestrzeni dwudziestu sześciu lat zdobyliśmy doświadczenie w takich branżach jak artykuły budowlane i wykończenia wnętrz, drewno, artykuły spożywcze, mrożonki, chemia, artykuły inwestycyjne z branż elektroenergetyki, automatyki i IT Korzystamy ze wszystkich rodzajów transportu: lądowego, morskiego i lotniczego. Jesteśmy operatorem transportu intermodalnego.
 • _26 years in International Business

  Since 1992, we have been regularly supplying goods to sales networks belonging to our partners by direct deliveries to target markets both from Poland and from other EU countries. In the distribution process, we also use local subsidiaries. We have historically started operations in international markets from sales to Lithuania, Russia and Uzbekistan - in the early 90's of the last century. With time, sales were expanded to other former republics of the USSR and Mongolia. The next stage of development was the start of sales in the countries of the European Community. Import from Latin America to Europe has allowed to expand the offer for existing partners in Central Asia and the Caucasus. Further regions of expansion are South Africa and the USA. In Poland, we deliver mainly to the supermarket chains. We distribute goods produced by our foreign partners. Over twenty six years, we have gained experience in such industries as construction and interior fittings, wood, food, frozen food, chemistry, investment articles in the power industry, automation and IT. We use all types of transport: land, sea and air. We are an operator of intermodal transport.
 • _26 лет в Международном Бизнесе

  С 1992 года мы регулярно снабжаем торговые сети наших партнеров, путем организации прямых поставок на целевые рынки как из Польши, так и других стран ЕС. В процессе дистрибуции мы используем также наши местные дочерние компании. Наша компания начала работу на международных рынках первыми поставками в Литву, Россию и Узбекистан в начале 90-тых прошлого века. Со временем продажи расширялись в другие бывшие республики СССР и в Монголию. Следующим этапом развития было открытие торговой деятельности в странах Европейского сообщества. Импорт из Латинской Америки в Европу позволил расширить предложение для существующих партнеров в Центральной Азии и на Кавказе. Дальнейшими регионами развития стали Южная Африка и США. В Польше мы осуществляем поставки в основном в сети магазинов. Мы распространяем товары, производимые нашими зарубежными партнерами. В течение двадцати шести лет мы приобрели опыт в таких отраслях, как стройматериалы и внутренняя отделка, древесина, продукты питания, замороженные продукты, химия, инвестиционное оборудование в электроэнергетике, автоматизации и ИТ. Мы используем все виды транспорта: сухопутный, морской и воздушный. Мы являемся оператором интермодальных перевозок.

Informacje Prawne

o
KRS: 0000074656
VAT UE: PL 5840254461
NIP: 584-025-44-61
BDO: 000121947
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram